f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงลับแล
ลงวันที่ 15/12/2561

สิบเอกคงศักดิ์   วงษ์กระสัน   หัวหน้าหมวดทางหลวงลับแล 


'