f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงตรอน
ลงวันที่ 15/12/2561

นายศรัณย์  จันทร์ประเสริฐ   หัวหน้าหมวดทางหลวงตรอน


'