f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
1 13/05/2563 คำสั่งกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2 08/05/2563 กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ