f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ลงวันที่ 16/11/2563

 

ยุทธศาสตร์

  1. บำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน

    กรมทางหลวง

  1. ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน

    ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

  1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและให้เป็นไปตามความ

    ต้องการของผู้บริการอย่างทันท่วงที 

 


'