f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ลงวันที่ 04/06/2567

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ระดับคุณธรรมต้นแบบ"


'