f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุ ผ่าน Traffy Fondue
ลงวันที่ 18/06/2567

ประชาสัมพันธ์แจ้งปัญหา พบเหตุผ่าน Traffy Fondue ง่ายๆ เพียงแสกน QR Code 

 

 


'