f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๐๔๕ ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม. ๒+๖๖๕ - กม.๗+๗๗๗ เป็นช่วงๆ ทล.๑๐๔๑ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ กม. ๖+๗๔๖ - กม. ๑๐+๔๖๓ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 12/07/2567 67049024275 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. ๑๐๔๖ ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๔+๕๐๘ - กม.๘+๒๐๕ (RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๗.๐๐ ต้น) 12/07/2567 67039550748 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.204+664 -กม.208+029 (LT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 12/07/2567 67039357617 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนห้วยไผ่ – ห้วยช้าง ระหว่าง กม.๑๖+๑๘๙ - กม.๑๗+๙๘๕ ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๗๙๖ กม.) 08/05/2566 66017618847 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2565 557/-/66/88 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ที่ บริเวณ กม.227+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2566 65107234264 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 , 0502 ตอน นาอิน - ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ บริเวณ กม.287+700 และ บริเวณ กม.300+262 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/01/2566 65107286522 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ตอน 1 ระหว่าง กม.301+428 – กม.302+932 (LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) 25/01/2566 65107285927 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.0+010 – กม.2+371 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,849.๐๐ ตร.ม. 25/01/2566 65097732336 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+124 – กม.11+745 ปริมาณงาน 32,640.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097731865 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.300+515 – กม.303+511 (RT.) ปริมาณงาน 36,252.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097727086 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.278+710 – กม.282+815 ปริมาณงาน 37,946.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097731603 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.0+173 – กม.1+590 ปริมาณงาน 11,636.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097731738 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.24+630 – กม.28+195 ปริมาณงาน 32,287.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097732043 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.279+190 – กม.281+852 (LT.) ปริมาณงาน 30,450.00 ตร.ม. 25/01/2566 65097730998 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ