f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 อต.1/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 557/40/63/223 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 02/04/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง-ดงสระแก้ว กม.3+913-กม.10+456(LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ตอน 1 กม.10+634 - กม.14+590(LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ( 71 ต้น) 02/04/2563 63037121257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 แผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.1046 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.14+596 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) และ ทล.1196 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.25+850 (LT.,RT.เป็นช่วงๆ) 02/04/2563 63027283583 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 จ้างดำเนินการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่ กม.327+182 (ซ้ายทาง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 557/-/63/68 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 งานก่อสร้างหน่วยบบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม. 330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 18/12/2562 62117055931 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 62087449291 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.262+560-กม.265+000 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนข้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 09/06/2563 62087078435 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 5573562151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (เครื่องมือโรงงาน ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2562 557/30/62/56 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ