f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปริมาณงาน 1 หลัง 17/02/2563 17/02/2563 63027119192 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 งานก่อสร้างหน่วยบบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม. 330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 06/11/2562 06/11/2562 62117055931 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091 - กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. 30/08/2562 30/08/2562 สญ. อต.1/38/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512 - กม.300+970 (LT.) ปริมาณงาน 0.458 กม. 30/08/2562 30/08/2562 สญ. อต.1/37/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.194+016 - กม.194+710 ปริมาณงาน 0.694 กม. 30/08/2562 30/08/2562 สญ. อต.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.262+560-กม.265+000 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนข้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 05/08/2562 05/08/2562 62087078435 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมการปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล โดยการขยายพื้นที่จอดรถ กม.276+125 (LT.) 22/07/2562 22/07/2562 สญ อต.1/35/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) กม.351+625 (RT.) 22/07/2562 22/07/2562 สญ อต.1/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.331+575 -กม.332+575 06/06/2562 06/06/2562 สญ อต.1/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+928 - กม.198+692 06/06/2562 06/06/2562 สญ อต.1/31/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ระหว่าง กม.288+273 - กม.288+669 06/06/2562 06/06/2562 สญ อต.1/32/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 โครงการแผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๕ 15/03/2562 15/03/2562 62037079761 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 31/01/2562 31/01/2562 สญ อต.1/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.190+757 - กม.193+523 ปริมาณงาน 24,894.00 ตร.ม. 11/12/2561 11/12/2561 สญ อต.1/29/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.6+257 - กม.8+320 ปริมาณงาน 18,567.00 ตร.ม. 11/12/2561 11/12/2561 สญ อต.1/27/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ