f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+109 - กม.227+828 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.719 กม.) 15/07/2567 EB อต.1/45/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.185+330 - กม.185+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.415 กม.) 15/07/2567 EB อต.1/44/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข1045 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ กม.4+710–กม.5+308 (RT.),กม.7+000-กม.7+885(RT.),กม.7+364-กม.7+885 (LT.)และกม.8+535-กม.8+873(LT.,RT.)ปริมาณงาน 28,016ตร.ม. 26/04/2567 อต.1/44/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๐+๔๒๗ - กม.๓๑+๑๖๕ และ กม.๓๓+๒๗๕ – กม.๓๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๕๖๓ กม.) 18/04/2567 อต.1/42/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๗๑+๔๓๐ - กม. ๒๗๓+๐๘๒ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๒๘๘.๐๐ ม.) 03/04/2567 67049029444 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ๙ แห่ง (๓๗๕ ต้น) 03/04/2567 67049025556 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๐๔๕ ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม. ๒+๖๖๕ - กม.๗+๗๗๗ เป็นช่วงๆ ทล.๑๐๔๑ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ กม. ๖+๗๔๖ - กม. ๑๐+๔๖๓ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 03/04/2567 67049024275 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน กม.๓๐+๔๒๗ - กม.๓๑+๑๖๕ และ กม.๓๓+๒๗๕ – กม.๓๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๕๖๓ กม.) 05/04/2567 67039474671 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.321+899 - กม.324+289 (RT.) ปริมาณงาน 25,426.00 ตร.ม. 05/04/2567 อต.1/25/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.347+585 - กม.348+205 (LT.) และ กม.343+850 - กม.345+270 (RT.) , กม.347+910 - กม.348+210 (RT.) ปริมาณงาน 25,763.00 ตร.ม. 05/04/2567 อต.1/41/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๖ กม.๓๔๑+๒๓๔ – กม.๓๔๑+๕๘๕ (LT.) และ กม.๓๔๑+๔๒๔ – กม.๓๔๒+๑๘๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 67039545735 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ตอน ๕ กม.๓๓๓+๕๙๖ – กม.๓๓๕+๐๐๐ (LT.) และ กม.๓๓๓+๒๖๕ – กม.๓๓๓+๖๔๕ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 67039542984 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม.4+710 – กม.5+308 (RT.), กม.7+000 - กม.7+885 (RT.), กม.7+364 - กม.7+885 (LT.) และ กม.8+535 - กม.8+873 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,016 ตร.ม 05/04/2567 67039573478 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ที่บริเวณ กม.๔๖+๕๕๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 อต.1/32/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังโป่ง - ดารา ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ – กม.๔+๑๘๕ ปริมาณงาน ๓๕,๙๒๔.๐๐ ตร.ม. 05/04/2567 อต.1/28/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 168 รายการ