f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 01/12/2563 189,614.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 งาน 01/12/2563 5,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+310-กม.4+675(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,302.00 ตร.ม.) 27/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+310-กม.4+675(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,302.00 ตร.ม.) 27/11/2563 2,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน 27/11/2563 7,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทาสีน้ำปุน 27/11/2563 385,826.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25/11/2563 20,302.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน 24/11/2563 43,756.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 23/11/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 18/11/2563 263,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานราวกั้นอันตรายทล.11 0501 ตอนนาอิน-ชัยมงคล กม.271+352-กม.300+000(RT.เป็นช่วงๆ)ทล.11 0502 ตอนชัยมงคล-บึงหลัก กม.300+000-กม.317+000(LT.)ทล.11 0503 ตอนบึงหลัก-หนองน้ำเขียว กม.317+000-กม.351+740(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,632.00 ม.) 24/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 117 0401,0402 ตอนพญาแมน - ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่างกม.195+897 - กม.238+308(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล.1040 0100 ตอนท่าทอง - หาดกรวด ระหว่าง กม.1+461 - 1+881(RT.) ปริมาณงาน 2 แห่ง (64 ต้น) 24/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานราวกันอันตรายทล117 0402ตอนไร่อ้อย-อุตรดิตถ์กม.208+053-กม227+000(LT.,RT.เป็นช่วง)ทล1166 0100ตอนวังโป่ง-ดาราระหว่าง กม.0+000-กม.18+463(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล1254 0100 ทางเข้าดาราระหว่างกม.0+000-กม.2+401(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน3แห่ง(1,776.00 ม.) 24/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานราวกันอันตรายทล.17 0401 ตอนพญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่างกม.185+232-กม.208+053(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล.1255 0100 ตอนฟ้าเรือง-คลองกล้วยระหว่าง กม.0+000-6+640(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ทล.1324 0200 ตอนทุ่งป่ากระถิน-พญาแมนระหว่าง กม.3+000-กม.12+142(RT.เป็นช่วง)ปริมาณงาน 3แห่ง 24/11/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 762 รายการ