f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 06/05/2564 33,628.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 135,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 96,290.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2564 217,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 730 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2564 20,009.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 26/04/2564 36,532.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 32,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 41,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 21/04/2564 37,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน 20/04/2564 10,157.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 898 รายการ