f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการซ่อมพร้อมติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (Your Speed) บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่ กม.350+925 (RT.) จำนวน 1 งาน 20/02/2563 139,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปริมาณงาน 1 หลัง 17/02/2563 960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 234,490.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก กม.314+320 (LT.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2563 7,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 06/02/2563 24,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 5,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 04/02/2563 7,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 64,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 48,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 1,869,314.66 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 453 รายการ