f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
โครงสร้างของหน่วยงาน
ลงวันที่ 01/12/2565

โครงสร้างองค์กรแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1


'