f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/02/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานราวกันอันตราย ทล.1046 0100 ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+596 (LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ทล.1196 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+850(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (1772.00 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/02/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/11/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/08/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.300+512-กม.300+970 (LT.) ปริมาณงาน 0.458 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/08/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.194+016-กม.194+710 ปริมาณงาน 0.694 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/08/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.347+091-กม.347+620 (LT.) ปริมาณงาน 0.529 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/07/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.262+560-กม.265+000 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนข้น จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/07/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมการปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล กม.276+125 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/07/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การปรับปรุงจุดพักรถบริเวณริมทางหลวง หมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) กม.351+625 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/05/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอนพญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+928-กม.198+692(LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ